impressie

Vorderingen Pleynkwartier

Nadat er in maart vanuit de gemeente Arnhem een positief bericht is gekomen over het ingediende Masterplan Pleynkwartier is de volgende fase gestart. Deze fase gaat over de voorbereidingen in aanloop naar het starten van de bestemmingsplanprocedure.

Deze voorbereidingen doen wij samen en in nauw overleg met onze partners en de gemeente. Met de leden van de klankbordgroep zijn bijeenkomsten georganiseerd. In bijzijn van de verkeersdeskundige en projectleider vanuit de gemeente Arnhem is er in een open dialoog meerdere malen gesproken over de mogelijke impact van het plan voor de omwonenden. Met name het parkeren op eigen terrein en de toename van het verkeer op het eerste deel van de Slochterenweg stond daarbij centraal. Diverse zienswijze zijn met elkaar gedeeld en besproken. Met deze input is het ontwerpteam op dit moment aan de slag om het ontwerp daar waar mogelijk verder te verfijnen.

Op 23 juni heeft Pleyade samen met de klankbordgroepleden in een informele sfeer de huidige stand van zaken besproken. Er leven veel positieve ideeën om het plan mogelijk nog verder te versterken. In de eerst volgende bijeenkomst wordt daar verder bij stil gestaan. Voor nu willen wij iedereen een fijne zomervakantie toewensen.